• Služby cestovného ruchu

    prevádzka parkoviska, stanového mestečka a ponuka ostatných doplnkových služieb CR

Vznik vodnej nádrže Ružiná

Vodnú nádrž Ružiná za­čali stavať v roku 1969 a stavbu ukončili v roku 1973. Na jej mieste boli pôvodne lúky, pasienky, polia a dva rybníky. Vybudovaná je na Bu­din­skom po­toku (13,7 mil. m3) v riečnom kilometri 1,7. Zaberá dve katastrálne územia – obce Divín a Ružiná. Minimálna rozloha je 45 ha, maximálna 170 ha. Okrem Budinského potoka záso­buje priehradu vo­dou aj Kriván­sky potok potru­bím dlhým 4,4 km z nádrže pri obci Mýtna. Vodná nádrž Ružiná má tvar asymetrického údolia. Do nej ús­tia potoky Tep­lica a Skalica (z obce Ružiná).

Hlavným účelom vodnej nádrže je vyrovnávanie nerovnomerných prietokov Budin­ského a Kriván­skeho potoka (funkcia ochrany pred povodňami), zabezpečuje dostatok vody pre prie­mysel a vo vegetač­nom období aj na závlahy. Vodná nádrž je vyhlásená za rybársky revír č. 577 ako mimopstruhová voda. Veľký význam má aj športovo-rekre­ačné vyu­žitie.

Rekreačné stredisko Kotva Ružiná

Na južnom brehu vodnej nádrže Ružiná sa nachádza rekreačné zariadenie Kotva Ružiná. Koncom deväťdesiatych rokov minulého storo­čia pat­rilo k najnavštevovanejším zariadeniam letnej turistiky Stredného Slovenska. Vzniklo pre spádovú oblasť južnej časti Stredného Slovenska v osemdesiatych rokoch 20. sto­ročia. Po­stupne bola vybudovaná reštaurácia Kotva a neskôr aj priestranný kemping s množstvom bungalovov a potrebnou sociálnou a zdravotnou infraštruktúrou. Správcom za­riadení boli Novohradské reštau­rácie a hotely, š.p. Lučenec.

Delimitáciou štátneho majetku do majetku obcí v roku 1992 sa vlast­níkom týchto zaria­dení stala obec Ružiná. Rekreačná oblasť sa stala z hľadiska nutnosti prevádz­kovania pre obec ťarchou, čoho výsledkom bolo jej každoročné prenajímanie. Obec síce získala prená­jmom určitú finančnú čiastku do svojho rozpočtu, ale vzhľa­dom k tomu, že zariadenie nikdy nemalo súčasne svojho majiteľa a Kotva Ružiná – návrh riešenia, zdroj: www.podoba.skprevádzkovateľa v jednej osobe, nájomcovia sa zaujímali len o svoje príjmy a zisky, a nie o potrebu investovania a udržiavania týchto zariadení. Vý­sledným efektom bolo neustále chátranie, až o Kotvu Ru­žiná prestali mať záujem nielen po­tenciálni pre­vádzkovate­lia, ale hlavne návštevníci a záujemcovia o letnú rekreáciu pri prírod­nej vodnej nádrži.

Okrem toho sa v tejto lokalite nachádzajú aj iní, súkromní prevádzkovatelia rekre­ačných zaria­dení – či už ide o podnikové chaty, bungalovy, alebo penzióny a zariadenia určené pre ši­rokú ve­rejnosť. Súčasťou tejto oblasti je aj viac než 100 súkromných chát, ktoré ich majite­lia využívajú zväčša pre vlastné potreby.

Východisko našla obec Ružiná v roku 2008, keď o zariadenia Kotvy Ružiná a pozemky k nej pat­riace prejavil záujem súkromný investor. Jeho cieľom je re­vitalizovať a vybudovať re­kreačné stredi­sko Kotva Ru­žiná na obraz chorvát­skych pobreží a vrátiť tak tomuto stredi­sku zašlú slávu.

Rekreačné stredisko Divín

Rekreačné stredisko Di­vín pri vodnej nádrži Ružiná bolo vždy vnímané len ako rybársky revír. Jeho rozvoj a postupná premena na stredisko rekreácie sa začali v 80-tych rokoch minulého storočia, keď sa v okrajovej časti lesa, na brehu vodnej nádrže, po­zdĺž účelo­vej komunikácie vedúcej k hrádzi vodnej nádrže, začali bu­do­vať súk­romné chaty. V okrajovej časti, pri vstupe do tejto oblasti boli pos­tavené rekreačné zariadenia rôz­nych podnikov (Lesy SR, š.p., SPP, a.s., Jednota, s.d.). Vytvoril sa viac-menej provi­zórny kem­ping s dreve­nými ubyto­vacími bunkami niž­šieho charak­teru, ktoré slú­žia napriek svojmu stavu dodnes. Vy­členilo sa miesto na brehu vodnej nádrže pri vodnej hladine pre účely ve­rejnej pláže. Na nej sa za­čali budo­vať stravova­cie zaria­denia. Išlo o jednoduché stavby z dreva, ktoré sa používajú síce do­dnes, ale ich tech­nický stav už dávno nespĺňa kvalitatívne, tech­nické a žiaľ ani hy­gienické po­žia­davky.

V roku 1992, podobne ako v prípade rekreačného strediska Kotva Ružiná, prešli deli­mitá­ciou štát­neho majetku z Okresnej správy CR priestory pláže a kempingu do majetku a správy obce Di­vín. Obec stredisko neprevádzkovala, ale ho dávala do prenájmu miestnej ob­chodnej spoloč­nosti. Tá, za účelom ďalšej výstavby v priestoroch kempingu, od­kúpila od obce tieto priestory, ktoré neskôr v roku 2002 predala tretej osobe, pretože sa do­stala do fi­nančných ťažkostí. Plánovaná výstavba bungalovov síce začala, ale rozostavané stavby postupne prešli do rúk súkromných vlastníkov, čím sa stratil zmysel komplexnosti po­nuky jedného prevádz­kovateľa kempingu. V majetku obce tak ostali prie­story pláže, ktoré naďalej pre­najíma. Kva­lita a portfólio ponúkaných služieb v rekreačnom stredi­sku Divín však nepo­stačujú súčas­ným po­žiadavkám návštevníkov, a tak ich počet postupne klesá.

V roku 2006 pristúpila obec k odkúpeniu 6 ha plochy v lokalite nazývanej „Jánošov kút“. Ide o plochu bezprostredne susediacu s rekreačným strediskom – nachádza sa hneď vedľa jeho vstupu. Východisko zo vzniknutej situácie a možnosť ako využiť existujúci potenciál pre rozvoj CR vidí obec Divín v komplexnom dobudovaní rekre­ačného stredi­ska Divín. Obec pre splnenie tohto cieľa zadala projekčnej firme vy­pracovať projektovú dokumentáciu na kom­plexné dobudovanie rekre­ačnej oblasti Ružiná – časť Divín. Predpokla­daná hodnota plánova­ných investícií je približne 12 mil. Eur, pričom už vykú­penie potrebných po­zemkov a projektová príprava, ako neodlučiteľné pod­mienky ďal­šieho rozvoja re­kreačnej ob­lasti, predstavovali pre obec výdaj nemalej časti finančných prostriedkov. Ich efektívne zhod­note­nie však pod­mieňuje realizácia plánovaných investícií. Obce však zo svojich rozpočtov v zmysle rozpočto­vých pravidiel veľké možnosti na vy­soké investície nemajú.

V súčasnom období sa daná lokalita využíva na organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, napr. v širokom okolí známeho hudobného festivalu Orange Joj Music Summer Ružiná. Priestory kempingu a pláže ponúkajú svoje služby na základe existujúcich technických možností a vybavenia. Nachádza sa tu Hotel Divín s charakterom turistickej ubytovne ponúkajúci možnosť ubytovať sa, príp. stravovať sa v priestoroch reštaurácie. Zariadenia rýchleho občerstvenia – bufety nachádzajúce sa na pláži sú staršieho typu a ponúkajú bežné jedlá a nápoje. V okolí je niekoľko ubytovacích zariadení, zväčša v súkromnom vlastníctve, prípadne firemných zariadení.